Onze visie

Schoolreglement

 

Het schoolreglement 2022-2023 vindt u hier.

Algemene leefregels voor de leerlingen:

Mijn houding

 • Ik heb respect voor anderen.
 • Ik vecht niet en maak geen ruzie.
 • Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
 • Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
 • Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.
 • Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
 • Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.
 • Ik laat wekelijks mijn agenda of heen-en-weerschrift ondertekenen.
 • In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.
 • Mijn lege brooddoos leg ik daarna terug in de juiste mand.
 • Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of de begeleider.
 • Ik vraag in de klas het woord door mijn hand op te steken.
 • Ik loop en speel niet in de gangen.
 • Ik ruil niets om en verkoop niets.
 • Ik breng geen gevaarlijke voorwerpen (bv.: messen ) mee naar de school.

Mijn gezondheid en hygiëne

 • Ik heb een propere zakdoek bij.
 • Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
 • Bij het begin van de speeltijd ga ik eerst naar toilet.
 • Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
 • Ik hou de toiletten netjes en speel er niet.
 • In de turnles draag ik turnkledij.
 • Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te laten wassen.
 • Als ik ga zwemmen neem ik zwemgerief mee in een zwemzak.
 • Ik snoep niet op school en breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. fruit).
 • Als ik dorst heb, vraag ik water aan de juf of de meester.

Mijn zorg voor het milieu

 • Ik zorg mee voor een nette school.
 • Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.
 • Ik gooi geen afval op de speelplaats of in de toiletten.
 • Ik breng zo weinig mogelijk afval mee van thuis naar school.
 • Als ik boterhammen blijf eten gebruik ik een boterhamdoos.

Mijn taalgebruik

 • Op school spreek ik steeds verzorgd Nederlands.
 • Volwassenen spreek ik aan met ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’.
 • De leraren en de directeur noem ik ‘meester’ of ‘juf’.

Mijn huiswerk

 • Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen
 • Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze door een nota van mijn ouders in mijn agenda of door een briefje van mijn ouders
 • Ik vul mijn agenda in zoals de juf of meester vraagt en laat hem tekenen door één van mijn ouders.
 • Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

Mijn materiaal

 • Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.
 • Mijn kleren hangen netjes aan de kapstok.
 • In mijn boekentas zit enkel het nodige.
 • Ik zorg ervoor dat ik mijn schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.
 • Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
 • Mijn fiets staat in de fietsenstalling.
 • Ik blijf van andermans fiets af.
 • Ik bezorg verloren voorwerpen aan de juf of de meester.

Mijn spel

 • Ik speel sportief en sluit niemand uit.
 • Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.
 • In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.
 • Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
 • Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.
 • Ik respecteer de spel-afspraken.

Keuze levensbeschouwing

 

Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen en jongeren zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan. Daarbij is het een uitdaging om hen kennis te laten maken met fundamentele menselijke waarden en hen een visie op goed leven te helpen ontdekken. Naast het ontwikkelen van een levensvisie in het gezin draagt ook de school haar steentje bij d.m.v. het aanbod van de levensbeschouwelijke keuzevakken.

De ouders kiezen in de 3de kleuterklas of  bij de eerste inschrijving in het lager onderwijs welk levensbeschouwelijk vak de leerling zal volgen. De school bezorgt daartoe het officieel keuzeformulier.

Wijzigingen van keuze moeten uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren.

De school biedt momenteel 3 verschillende levensbeschouwelijke vakken aan (meerdere kan, wanneer er vraag naar is):

 • Rooms-katholieke godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Islamitische godsdienst

Rooms-katholieke godsdienst

De lessen Rooms –katholieke godsdienst nodigen de kinderen en jongeren uit om:

 • stil te staan bij de eigen levenservaringen, op verhaal te komen,
 • te luisteren naar wat medeleerlingen en anderen raakt en beweegt om te leven,
 • m.a.w. open te komen voor het verhaal van anderen,
 • te ervaren hoe het verhaal van Jezus en het verhaal van God met mensen een eigen kleur kan geven aan het leven en mensen kan inspireren,
 • om intens en goed te leven,
 • doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan te groeien naar een eigen verhaal.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door:

 • eerbied voor de eigenheid van elke leerling,
 • het creëren van kansen waardoor kinderen een eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen,
 • het gesprek over de rijkdom van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke geloofsgemeenschap.

 

Niet-confessionele zedenleer

Niet-confessionele zedenleer is het levensbeschouwelijk vak dat de principes van het vrijzinnig humanisme als levenspraktijk onderwijst.

In deze lessen zijn onze leerlingen voortdurend onderweg naar volwassenheid. Zij leren op een vrije en ongebonden, maar ook kritische manier zichzelf en de ander te begrijpen. Leren omgaan met zichzelf en anderen is het doel. Vrij onderzoeken, uitproberen, ervaren en zelf ontdekken staan centraal binnen deze lessen. We willen jonge mensen helpen op hun weg naar volwassenheid.

Niet-confessionele zedenleer is waardenonderwijs. Belangrijk zijn verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid voor wat we denken en doen. Het zijn eigenschappen die onze leerlingen stimuleren om zelfstandig te denken en te handelen. Het is aan de leerlingen om op een persoonlijke wijze aan hun leven te bouwen. Deze lessen zijn niet gebaseerd op een godsdienst en er worden geen dogma’s aangenomen. Wetenschappelijke kennis en filosofische vragen zijn een uitgangspunt. Durven deelnemen aan de wereld en dit met belangstelling en inzet voor mensen, is de uitdaging van de lessen. Als basis voor deze inzet kiezen we voor de universele mensenrechten.

De leerkrachten niet-confessionele zedenleer gaan deze uitdaging samen aan met leerlingen van 6 tot 18 jaar. Dit moet deze opgroeiende jonge mensen de nodige ruimte en tijd geven om zichzelf, de ander en de wereld te leren kennen. Kinderen van 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd. Tijdens deze feesten beklemtonen we de overstap naar een nieuwe levensfase.

Islamitische godsdienst

De lessen islamitische godsdienst nodigen de jongeren uit om te genieten van de kennis, het begrip, de wijsheid en de verlichting die de Qoer’an hen in deze 21ste -eeuwse kennismaatschappij biedt.

De lessen hebben tot doel jongeren bij te staan in hun zoektocht naar zingeving, hen te helpen het bestaan beter te begrijpen en hen te waarschuwen geen gevangenen te zijn van zichzelf.

Wij streven naar de vorming van aangename persoonlijkheden:

 • die een bijzondere belangstelling voor de islam ontwikkelen, de religieuze concepten correct gebruiken, zichzelf juist kunnen uitdrukken, communiceren, problemen oplossen, wetenschappelijk denken, in vraag stellen, onderzoeken en bekritiseren,
 • die zichzelf, de samenleving, het culturele erfgoed van de mensheid, de natuur en andere denkwijzen erkennen en respecteren,
 • en die wetenschappelijke, morele, humanitaire en culturele waarden uitdragen en zich gezond en evenwichtig ontwikkelen.

Schoolinspectie

 

Dit houdt in dat een inspectieteam van de Vlaamse Overheid gedurende een week naar de school komt om alles na te kijken.  De inspectie woont enkele lessen bij in klassen,  hebben een gesprek met  leerkrachten, met ouders, met leerlingen. Daarna krijgt de school een uitgebreid verslag waarin de sterktes en de zwaktes van de school beschreven staan.

Vanaf 1 september 2018 start een nieuwe inspectie, Inspectie 2.0. De onderzoeksvraag voor Inspectie 2.0. is:  In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen van de overheid en respecteert ze de regelgeving?

De laatste doorlichting voor onze school was in schooljaar 2015-2016. De verslagen kan je hieronder lezen:

Doorlichtingsverslag 2015-2016
Doorlichtingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne 2015-2016