Ons pedagogisch beleid

Onze missie

De Windwijzer is de naam van onze school. Een windwijzer is een instrument om de richting van de wind mee te bepalen.

Onze school wil samen met jullie het instrument zijn om jonge kinderen hun richting mee te bepalen. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen ons extra inzetten om kinderen te begeleiden naar hun toekomst, dit door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

Ons doel: kinderen afleveren die goed in hun vel zitten en over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken, om zo een plaats te vinden in onze maatschappij.

Kortom: kinderen die fier mogen zijn op zichzelf.

Onze visie

Kinderen die zich goed voelen op school functioneren beter, zijn beter gemotiveerd en halen betere resultaten. Wij geven aandacht aan elk kind.

Elk kind is uniek en heeft zijn talenten. Wij geven kinderen de kans om de eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien.

We zijn een kleinere school die kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. Een school waar iedereen elkaar kent. De zorg voor elk kind wordt gedragen door het hele team.

Pedagogisch project

Ons pedagogische project is gebaseerd op een aantal stevige bouwstenen. Zij vormen de basis van de school die wij willen zijn.

Onze bouwstenen:

Actief leren is …

van elkaar en met elkaar leren door dingen te doen.

Bij actief leren is het belangrijk dat het leren uitgaat vanuit het kind. Het leren wordt spontaan als betekenisvol ervaren. Wij streven ernaar om de kinderen al doende te laten leren via verschillende activiteiten buiten het klaslokaal.

Het kind wordt uitgedaagd door te doen en te ervaren, waardoor het leerrendement groter wordt.

Talenten ontdekken en ontwikkelen is …

kennis in hun leven.

Talenten gericht kunnen inzetten is in de hedendaagse maatschappij een belangrijke pijler. Samen met onze kinderen willen wij ontdekken wat ieders talenten zijn.

Iedereen is goed in iets, niemand is goed in alles.

Werken vanuit talent vergt minder inspanning en leidt tot veel voldoening. Door het benoemen van de aanwezige talenten en er ook mee aan de slag te gaan, leren kinderen zichzelf en de anderen waarderen. Deze zelfkennis is een belangrijke troef bij het uitstippelen van hun verdere schoolloopbaan en latere leven.                       

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid is …

voorbereiden op het verdere leven.

Wij willen de kinderen stap voor stap voorbereiden op het verdere leven. Via leren leren en het stimuleren van zelfstandigheid trachten we te komen tot maatschappelijke zelfredzaamheid.

Onder zelfredzaamheid rekenen wij communicatieve, sociaal-emotionele, motorische en cognitieve vaardigheden.

Differentiatie is

rekening houden met de behoefte van elk kind.

Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven en met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen. Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen.

De leerkrachten staan open  voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring. Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan functioneren en er plezier beleven, behoort tot de essentie van zorgverbreding.

Pluralisme is…

iedereen is gelijkwaardig.

Alle kinderen ervaren dat niet iedereen gelijk is, maar wel gelijkwaardig is als het op rechten en plichten aankomt. De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de hele schoolbevolking.

De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

Positief zelfbeeld is…

succeservaringen beleven.

Om leerlingen te laten opgroeien tot gelukkige jonge mensen is het noodzakelijk dat ze zich goed voelen, ongeremd zichzelf kunnen zijn.

Het welbevinden is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Leren wordt aanzien als een proces. Alle kleuters en leerlingen moeten succeservaringen beleven zodat ze  kunnen opgroeien met de zekerheid dat ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op hun eigen omgeving.

Fouten maken mag, want iedereen is groeiende,  iedereen telt mee!

Respect is…

geloven in jezelf, de anderen waarderen en zorgen voor de omgeving.

Respect voor jezelf, geloven in jezelf, is nodig om het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind te versterken. Zelfrespect impliceert ook respect voor anderen: wie zichzelf niet respecteert, kan anderen ook niet respecteren.

Daarom is het belangrijk dat kinderen hun gevoelens leren uiten zodat ze ook kunnen leren omgaan met de gevoelens van anderen.

De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. De school stelt zich hier als voorbeeld door een plaats te zijn waar elke sociale ongelijkheid wordt gebannen. Ze voedt op tot vrijheid maar maakt tevens duidelijk dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot aantasting van de vrijheid van de medemens. De school leert hen openstaan voor meningen, echt luisteren naar anderen. Ze brengt ook leefregels bij die het samenleven op school bevorderen.

We leren onze kinderen respectvol om te gaan met materiaal en het milieu. De zorg en het respect voor datgene wat niet van jezelf is, de zorg voor de omgeving, de natuur, … Er eerbiedig mee omgaan in de boodschap. We willen aandacht besteden aan het sorteren van afval, de afvalberg te verminderen, dikke truiendag, …

Een groene speelplaats is…

spelen, ontspannen, fantasie.

De duurzame speel- en leeromgeving is een kleurrijke plek die beroep doet op de durf en fantasie van de kinderen.

Het is een plaats vol avontuur en creativiteit. Het is de ideale ruimte om te ontspannen. Samen uitgedaagd worden in een groene omgeving zet aan tot verbondenheid.

De Windwijzer is te gek

Iedereen vindt er zijn plek

We respecteren iedereen

Zo staat niemand alleen

De speelplaats wordt al wat groener

Want dat vonden wij cooler

De juffen en meesters zorgen voor elk kind

En staren zich op cijfers niet blind

Frans, techniek of WO

Cijferen, muziek en LO

Daar wordt ook aandacht aan gegeven

Zo groeien we en staan sterk in het leven