Onze school staat er niet alleen voor

Schoolbestuur

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Als gemeente zijn wij een openbaar bestuur en als dusdanig in onze dagelijkse werking onderworpen aan de beginselen van de openbare dienst, waaronder neutraliteit (geconcretiseerd in de vorm van actief pluralisme), open karakter, behoorlijk bestuur, keuze godsdienstonderricht/zedenleer…

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het schoolbestuur van onze school:
Gemeentebestuur van Laarne
Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
tel. 09 369 46 00

College van burgemeester en schepenen

Andy De Cock, Igor Rogiers, Filip De Landtsheer, Frank Janssens, Roos Locquet, Hilde Nobels

Samenstelling gemeente- en OCMW- raad

Gertjan De Wilde, Piet Baetens, Kristien Bruggeman, Koen De Wilde, Vincent De Wilde, Stephanie Demeulemeester, Jasmien Jaques, Diane Marroyen, Marianne Matthys, Freddy Oosterlinck, Gert Schelstraete, Roger Van De Weghe, Luk Van Meensel, Stijn Vandekerckhove, Els Verté, Christa Vincent, Natascha Van Der Vennet

Voor vragen in verband met het onderwijs binnen de gemeente kan je steeds terecht bij Mevr. Roos Locquet, Schepen van Onderwijs:

Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
tel. 09 365 46 20

Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van hetzelfde onderwijsniveau (basisonderwijs) die samenwerken op diverse vlakken, zoals logistiek of studieaanbod.

De school behoort tot de scholengemeenschap ‘Scheldeland’ met volgende schoolbesturen en scholen als leden :

Gemeentelijke Basisschool ‘De Windwijzer’ – Laarne
Gemeentelijke Basisschool ‘De Dobbelsteen’ – Hamme (Moerzeke)
Gemeentelijke kleuterschool ‘Ondersteboven’ – Hamme
Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool – Uitbergen (Berlare)
Gemeentelijke Kleuterschool ‘’t Kleuterboompje’ – Wetteren
GIBO – Wichelen, Serskamp,  Schellebelle

Voorzitter van het beheerscomité : mevr. Caroline Cortens

Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De raad wordt om de 4 jaar verkozen en vergadert op vraag van de voorzitter. In de schoolraad situeert zich het zwaartepunt van de formele inspraak op school. Zij overleggen met het schoolbestuur.

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, van de lokale gemeenschap en van de ouders.

De voorzitter: Dhr. Russel Pescod

De secretaris: Mevr. Elien Verlee

De vertegenwoordigers van het personeel:
Mevr. Silvy Poppe
Mevr. Rita De Geest
Mevr. Elien Verlee

De vertegenwoordigers van de ouders:
Dhr. Ben Dhooge
Mevr. Sofie Gooris
Dhr. Russel Pescod
Mevr. Veerle Mathys

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
Dhr. Pieter-Jan Teirlinck (jeugddienst)
Mevr. Corien Vliebergh (sportdienst)

CLB

 

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Er is een samenwerkingsverband met het CLB van Wetteren:
Vrij CLB Wetteren
Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
tel 09 369 22 21
fax 09 369 61 89

E-mail: wetteren@clb-net.be
Website: www.clbwetteren.be

Ouderraad laarne

 

De ouderraad (OR) is een team gemotiveerde ouders die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van de kinderen op school. De maandelijkse vergaderingen zijn een ontmoetingspunt voor ouders, leerkrachten en de directie om tot een hecht samenwerkingsverband te komen ten voordele van de schoolgemeenschap.

Missie De OR zal zich met veel energie en enthousiasme inzetten om de school te ondersteunen waar het kan. Wij, als ouders, kunnen er allen aan werken dat elk kind met plezier naar school gaat en zich kan ontplooien als voorbereiding op de maatschappij van morgen.
Waarom De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van de kinderen. Een actieve samenwerking tussen ouders en de school geeft een meerwaarde aan de tijd die de kinderen doorbrengen op school. Activiteiten versterken de samenhorigheid tussen de ouders en het schoolgebeuren en stimuleren de sociale contacten.
Hoe Door een helpende hand te zijn bij de activiteiten die de school zelf organiseert, maar vooral door zelf diverse activiteiten te organiseren die ons in staat stellen extra fondsen te werven. Zo kunnen we in samenspraak met de school investeren in en/of bijdragen bij de aankoop van materialen voor de kleuters en leerlingen; m.a.w. de opbrengsten gaan integraal naar de kinderen.

Alle actuele info, met veel fotomateriaal,  leest u op onze blogspot.

De voorzitter: Dhr. Russel Pescod

De penningmeester: Dhr. Kris Duynslager

Leden:
Mevr. Annelies De Wilde
Dhr. Serge Jannis
Mevr. Nele Hanssens
Mevr. Sofie Gooris
Mevr. Sjaraï Deschildre
Mevr. Ellen Verschuere
Dhr. Pieter Fiers
Mevr. Zara Grigorian
Dhr. David Vander Haeghen

Oudercomité Kalken

 

Dagelijks vertoeven er zo’n 100 leerlingen tussen 2,5 en 13 jaar in de ‘De Windwijzer’ Kalken. Dat brengt zijn nodige zorgen en vragen met zich mee. Het directie- en schoolteam proberen dagelijks alles in goede banen te leiden. Ons doel is bruggen te bouwen tussen directie enerzijds en ouders anderzijds. Wij streven ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school.

Onze taken kan je samenvatten in:

Ontmoeten We organiseren regelmatig activiteiten waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ze elkaar beter leren kennen, maar ook hebben ze de gelegenheid de leerkrachten anders te leren kennen.
Ondersteunen We ondersteunen de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij evenementen door de school georganiseerd zoals het grootouderfeest, schoolfeest … Door het organiseren van eigen activiteiten tracht het oudercomité ook wat centen in het laatje te brengen die door de school, na overleg, kunnen besteed worden aan zaken die alle kinderen ten goede komen.
Communiceren en informeren Het oudercomité tracht infoavonden te organiseren die kosteloos kunnen bijgewoond worden. Via de brieven, website en facebook worden ouders op de hoogte gebracht van onze activiteiten. Elke nieuwe vergadering zal aangekondigd worden met de agendapunten en kan bijgewoond worden.
Adviseren, meedenken en overleggen Via de leden van het OC of via ocdewindwijzerkalken@hotmail.com kunnen ouders altijd hun bedenkingen, ideeën of vragen kwijt. Indien nodig volgt er een overleg met de directie- en of het schoolteam. Ook de leden van de leerlingenraad worden gehoord. Ook ‘nieuwe’ ouders kunnen via dit kanaal kennis maken met het OC, en geheel vrijblijvend een vergadering meevolgen. Meer dan welkom.

Benieuwd naar meer?

Neem een kijkje op onze Facebook-pagina

De voorzitter: Dhr. Luk Denkens

Leden:

Mevr. Annick Vispoel
Dhr. Filip Stevens
Mevr. Joke De Landtsheer
Dhr. Sam Pach
Mevr. Anneleen Verstraeten
Mevr. Kathleen Hoogewijs

Mevr. Annelies Van Rillaer
Mevr. Jolien Soetaert

Mevr. Katrien Vervaet
Mevr. Laetitia Malingreau
Mevr. Kimberley Van Acker
Dhr. Tom Impens

 

Digitale schoolroutekaart Laarne

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, Route2School en alle basisscholen introduceert het lokaal bestuur Laarne de digitale schoolroutekaart. Een schoolroutekaart geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en tips over veilig fietsen, biedt juiste informatie over fietsuitrusting en het verkeersreglement en moedigt iedereen aan om gezond te bewegen.

Deze actieve kaart is terug te vinden via de link https://www.route2school.be/login/ovmap/laarne