Onze school staat er niet alleen voor

      Schoolbestuur

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Als gemeente zijn wij een openbaar bestuur en als dusdanig in onze dagelijkse werking onderworpen aan de beginselen van de openbare dienst, waaronder neutraliteit (geconcretiseerd in de vorm van actief pluralisme), open karakter, behoorlijk bestuur, keuze godsdienstonderricht/zedenleer…

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het schoolbestuur van onze school:
Gemeentebestuur van Laarne
Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
tel. 09 369 46 00

College van burgemeester en schepenen

Graag verwijzen we je naar de website van Laarne:

https://www.laarne.be/college-van-burgemeester-en-schepenen-vast-bureau

Samenstelling gemeente- en OCMW- raad

Graag verwijzen we je naar de website van Laarne:

https://www.laarne.be/raad/detail/8/gemeenteraad

Voor vragen in verband met het onderwijs binnen de gemeente kan je steeds terecht bij Mevr. Roos Locquet, Schepen van Onderwijs.

Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
tel. 09 365 46 00

        Scholengemeenschap

 

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van hetzelfde onderwijsniveau (basisonderwijs) die samenwerken op diverse vlakken, zoals logistiek of studieaanbod.

De school behoort tot de scholengemeenschap ‘Scheldeland’ met volgende schoolbesturen en scholen als leden :

Gemeentelijke Basisschool ‘De Windwijzer’ – Laarne
Gemeentelijke Basisschool ‘De Dobbelsteen’ – Hamme (Moerzeke)
Gemeentelijke kleuterschool ‘Ondersteboven’ – Hamme
Gemeentelijke Kleuterschool ‘’t Kleuterboompje’ – Wetteren
GIBO – Wichelen, Serskamp,  Schellebelle

Voorzitter van het beheerscomité : mevr. Caroline Cortens

Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De raad wordt om de 4 jaar verkozen en vergadert op vraag van de voorzitter. In de schoolraad situeert zich het zwaartepunt van de formele inspraak op school. Zij overleggen met het schoolbestuur.

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, van de lokale gemeenschap en van de ouders.

De voorzitter: Dhr. Ben Dhooge

De secretaris: Mevr. Elly Van Peteghem

De vertegenwoordigers van het personeel:
mevr. Elly Van Peteghem
mevr. An-Sofie Troch
mevr. Isaura Dhondt

De vertegenwoordigers van de ouders:
dhr. Ben Dhooge
mevr. Nele De Landtsheer
mevr. Lien De Veirman

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
Dhr. Pieter-Jan Teirlinck (jeugddienst)
Mevr. Corien Vliebergh (sportdienst)

          CLB

 

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Er is een samenwerkingsverband met het CLB van Wetteren:
Vrij CLB Wetteren
Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
tel 09 369 22 21
fax 09 369 61 89

E-mail: wetteren@clb-net.be
Website: www.clbwetteren.be

       Ouderraad Laarne

 

De ouderraad (OR) is een team gemotiveerde ouders die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van de kinderen op school. De maandelijkse vergaderingen zijn een ontmoetingspunt voor ouders, leerkrachten en de directie om tot een hecht samenwerkingsverband te komen ten voordele van de schoolgemeenschap.

Missie De OR zal zich met veel energie en enthousiasme inzetten om de school te ondersteunen waar het kan. Wij, als ouders, kunnen er allen aan werken dat elk kind met plezier naar school gaat en zich kan ontplooien als voorbereiding op de maatschappij van morgen.
Waarom De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van de kinderen. Een actieve samenwerking tussen ouders en de school geeft een meerwaarde aan de tijd die de kinderen doorbrengen op school. Activiteiten versterken de samenhorigheid tussen de ouders en het schoolgebeuren en stimuleren de sociale contacten.
Hoe Door een helpende hand te zijn bij de activiteiten die de school zelf organiseert, maar vooral door zelf diverse activiteiten te organiseren die ons in staat stellen extra fondsen te werven. Zo kunnen we in samenspraak met de school investeren in en/of bijdragen bij de aankoop van materialen voor de kleuters en leerlingen; m.a.w. de opbrengsten gaan integraal naar de kinderen.

Alle actuele info, met veel fotomateriaal,  leest u op onze facebookpagina.

U kan steeds contact opnemen via ordewindwijzer@outlook.be

De voorzitter: Dhr. Glenn De Groote

De co-voorzitter: Mevr. Laura De Langhe

Leden:

Mevr. Lianne Schipper
Dhr. Jonathan Beyls
Mevr. Lynn David
Mevr. Vanessa Ruttens
Dhr. Stijn Vandenberge
Dhr. Stijn Henderickx
Dhr. Sven De Tandt
Dhr. Christophe Cuepers
Dhr. Emmanuel De Clercq

Helpende handen:

Mevr. Zara Grigorian
Dhr. Davy Willecquet
Mevr. Machteld De Longie
Mevr. Tine De Buysser
Mevr. Ellen Verschuere
Mevr. Eveline Hantson

        Oudercomité Kalken

 

Dagelijks vertoeven er zo’n 150 leerlingen tussen 2,5 en 13 jaar in de ‘De Windwijzer’ Kalken. Dat brengt zijn nodige zorgen en vragen met zich mee. Het directie- en schoolteam proberen dagelijks alles in goede banen te leiden. Ons doel is bruggen te bouwen tussen directie enerzijds en ouders anderzijds. Wij streven ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school.

Onze taken kan je samenvatten in:

Ontmoeten We organiseren regelmatig activiteiten waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ze elkaar beter leren kennen, maar ook hebben ze de gelegenheid de leerkrachten anders te leren kennen.
Ondersteunen We ondersteunen de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij evenementen door de school georganiseerd zoals het grootouderfeest, schoolfeest … Door het organiseren van eigen activiteiten tracht het oudercomité ook wat centen in het laatje te brengen die door de school, na overleg, kunnen besteed worden aan zaken die alle kinderen ten goede komen.
Communiceren en informeren Via de brieven, website en facebook worden ouders op de hoogte gebracht van onze activiteiten. Verslagen van de vergaderingen kunnen steeds opgevraagd worden.
Adviseren, meedenken en overleggen Via de leden van het OC of via ocdewindwijzerkalken@hotmail.com kunnen ouders altijd hun bedenkingen, ideeën of vragen kwijt. Indien nodig volgt er een overleg met de directie- en of het schoolteam. Ook de leden van de leerlingenraad worden gehoord. Ook ‘nieuwe’ ouders kunnen via dit kanaal kennis maken met het OC, en geheel vrijblijvend een vergadering meevolgen. Meer dan welkom.

Benieuwd naar meer?

Neem een kijkje op onze Facebook-pagina

De voorzitter: Mevr. Jolien Soetaert

Leden:

Mevr. Annick Vispoel
Dhr. Filip Stevens
Dhr. Luk Denkens
Mevr. Anneleen Verstraeten
Mevr. Kathleen Hoogewys
Mevr. Annelies Van Rillaer
Mevr. Kimberley Van Acker
Mevr. Katrien Vervaet
Mevr. Laetitia Malingreau
Mevr. Isabelle Ringoot
Mevr. Serap Huryan
Mevr. Ilse De Smet
Mevr. Eline David

       Route2School

 

Digitale schoolroutekaart Laarne

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, Route2School en alle basisscholen introduceert het lokaal bestuur Laarne de digitale schoolroutekaart. Een schoolroutekaart geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en tips over veilig fietsen, biedt juiste informatie over fietsuitrusting en het verkeersreglement en moedigt iedereen aan om gezond te bewegen.

Deze actieve kaart is terug te vinden via de link https://www.route2school.be/login/ovmap/laarne

              Huis van het kind

 

Opvoeding in de kijker