Gebruiksvoorwaarden

Gebruiks- en Algemene Voorwaarden voor het Ouderportaal

 

Welkom op het InformatOnline web-platform (hierna het “Platform”).

Het Platform wordt beheerd door GBS De Windwijzer, Leeweg 25, 9270 Laarne met ondernemingsnummer 0207.445.881 (hierna de “School”, “wij” of “ons”).

Door het gebruik van het Platform krijgt u (hierna: de “Gebruiker” of “u”) toegang tot de diensten die worden aangeboden door onze School.

Het gebruik van het Platform is onderhevig aan specifieke gebruiks- en algemene voorwaarden, zoals hierin beschreven (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). De Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. U kan de meest recente versie steeds op het Platform terugvinden.

U zal gevraagd worden om de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, na deze aandachtig te hebben gelezen, goed te keuren. Dit bij een eerste inlog op het Platform en telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden kan u helaas geen gebruik (meer) maken van dit Platform.

De bescherming van uw persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van het Platform is onderworpen aan een aparte Privacyverklaring. Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring vormen een geheel en moeten samen worden gelezen.

Garantie en verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Als Gebruiker kan u een profiel aanmaken. Uw profiel als Gebruiker is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven of gebruikt door een andere persoon dan de Gebruiker.

Teneinde het gebruik van het Platform te activeren, dient u het profiel van minstens één leerling toe te voegen aan de hand van de unieke code die u van ons ontving. Welke modules, producten en diensten beschikbaar zijn op het Platform is afhankelijk van het profiel van de leerling. Indien een leerling wordt uitgeschreven uit onze School, zal het profiel van deze leerling automatisch worden verwijderd.

Als Gebruiker draagt u de verantwoordelijkheid om het vertrouwelijk en persoonlijk karakter van uw profielgegevens te bewaren. Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor personen onder de 16 jaar.

Beschrijving van de functionaliteiten en diensten van het Platform

U kan via het Platform:

  • profielen van leerlingen toevoegen aan de hand van de unieke code;
  • reservaties maken voor bepaalde diensten die de School aanbiedt (zie hierna “Module Reservaties”);
  • de geschiedenis van geplaatste reservaties en bestellingen bekijken.

Voorwaarden specifiek verbonden aan de module Reservaties

Module Reservaties

Algemeen

De module reservaties biedt Gebruikers de mogelijkheid om reservaties te maken voor bepaalde diensten die de School aanbiedt (zoals bijvoorbeeld maaltijden, naschoolse opvang of studie).

De reservatie van artikel ‘Warme maaltijd’ moet ten laatste gebeuren de laatste dinsdag voor de start van een nieuwe maand.

De reservatie van artikel ‘Stille studie’ en ‘IBO’ moet ten laatste gebeuren de dinsdag voor de week die volgt.

Een wijziging of verwijdering van de reservatie dient zo snel mogelijk aan de School telefonisch meegedeeld te worden: 09 369 25 50.  Bevestigde reservaties kunnen door de Gebruiker ten laatste om 9 uur op de dag van de reservatie gewijzigd of verwijderd worden.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief alle verplicht door de Gebruiker te dragen taksen of belastingen.

Er worden geen extra reservatie- of administratieve kosten aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven

Betaling

De gereserveerde diensten worden via de schoolfactuur aan de Gebruiker aangerekend.

 

Intellectuele eigendom

Het Platform werd ontwikkeld en is eigendom van Plantyn NV, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 6-8, bus 3, 2600 Antwerpen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0887.899.693 (hierna “Plantyn”).

U begrijpt en aanvaardt dat het Platform volledig en exclusief eigendom is van Plantyn met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, waarvan u de geldigheid niet betwist.

Als Gebruiker geniet U van een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang en persoonlijk gebruik van het Platform op voorwaarde dat U volledig aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet.

Behoudens schriftelijk toestemming van Plantyn mag u nooit op geen enkele wijze het Platform, haar inhoud of andere bestanddelen, gedeeltelijk of volledig, rechtstreeks of onrechtstreeks, wijzigen, kopiëren of ter beschikking stellen aan derden.

Beperking van garanties en aansprakelijkheid / Vrijwaring

Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van de School of Plantyn, zullen de School en Plantyn, en hun bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers (hierna gezamenlijk hun “Aangestelden”) niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade.

U begrijpt en aanvaardt dat u de School en Plantyn, en hun Aangestelden vrijwaart van alle vorderingen tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten voortkomende uit uw onrechtmatig gebruik van het Platform of het op een andere manier schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

In het geval u via het Platform wordt doorverwezen naar een andere website (bijvoorbeeld de website van Standaard Boekhandel), zal u rekening moeten houden met de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden die voor die website gelden.

Wijziging en beëindiging

We behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden steeds te wijzigen en de wijzigingen steeds op het Platform weer te geven.

De gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 4/9/2023.

Bij wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal U opnieuw gevraagd worden om deze te aanvaarden. U heeft steeds recht om uw profiel te beëindigen met onmiddellijke ingang.

Onverminderd haar andere rechten, behoudt de School zich steeds het recht voor om, op elk ogenblik en voor om het even welke reden, zonder enige schadevergoeding of voorafgaande opzeg, uw profiel stop te zetten en uw toegang en verder gebruik van het Platform niet langer toe te laten.

Toepasselijk recht, contact en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval uw klacht niet minnelijk zou kunnen opgelost worden, zullen de rechtbank te Dendermonde bevoegd zijn om te oordelen over elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden.

Contact

Alle vragen inzake het gebruik van het Platform kunnen worden gericht tot het leerlingensecretariaat, bereikbaar tijdens de schooluren op het telefoonnummer 09 369 25 50 of via e-mail op info@gsdewindwijzer.be.